Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens, welke Indigo verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Indigo, of om een andere reden persoonsgegevens aan Indigo verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt de Privacyverklaring door te lezen en eventueel af te drukken voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Rian Power, Indigo, Hoefsmid 18, 2353 XD Leiderdorp, bereikbaar via rian.indigo@gmail.com of 071 7 851 451.

2. Persoonsgegevens, welke worden verwerkt.

Indigo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de verwerkte persoonsgegevens:

- voor- en achternaam

- adresgegevens, eventueel postadres

- telefoonnummer

- e-mailadres

- intake-gegevens

3. Met welk doel verwerkt Indigo uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- contact te hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan

- uw betaling af te handelen

- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren

- u te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

- eventuele bestellingen bij u af te leveren

- de voortgang van uw behandeling te monitoren

4. Bewaartermijnen.

Indigo verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Indigo.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere (door u genoemde) organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rian.indigo@gmail.com

Zo snel als mogelijk, maar altijd binnen vier weken, wordt aan uw verzoek voldaan.

Indigo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de link: 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Delen van persoonsgegevens met derden.

Indigo verstrekt zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden.

7. Cookies of vergelijkbare technieken.

Indigo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

8. Beveiliging van uw persoonsgegevens.

Indigo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via rian.indigo@gmail.com